Apoteke Sarajevo
zag

Organi i institucije iz oblasti zaštite zraka treba češće da razgovaraju

24.10.2017


SARAJEVO, 24. okt 2017

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo razmatralo je na sastanku sa predstavnicima organa i nadležnih kantonalnih institucija u sistemu upravljanja kvalitetom zraka, njihove zakonske obaveze u toj oblasti koje podrazumijevaju izvršenje različitih mjera na sprečavanju i smanjenju zagađenosti zraka.

Sastanak je organiziran jer, kako je istaknuto, nije na odgovarajući način prepoznata odgovornost svih subjekata u tom sistemu definiranih članom 4. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, posebno Grada i općina.

Istaknuto je da Ministarstvo provodi kontinuirane aktivnosti u cilju smanjenja koncentracije zagađujućih materija. Izrađen je Kantonalni plan zaštite okoliša za petogodišnji period koji tretira i tu problematiku, a naći će se na dnevnom redu naredne sjednice Skupštine KS. Vrši se monitoring kvaliteta zraka tokom cijele godine, te provode mjere iz Akcionog plana za smanjenje čestičnih tvari u zraku.

Uspostavljen je i Registar pogona za sagorijevanje u Kantonu Sarajevo, koji će biti dostavljen općinama da bi ga upotpunile podacima o  privrednim i poslovnim subjektima koji posjeduju pogone za sagorijevanje a nalaze se na njihovim područjima.

- Naglašeno je da se moraju provoditi kontinuirane i preventivne mjere propisane federalnim zakonom o zaštiti zraka i Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka KS - navode iz Pres službe KS.

Posebno je insistirano na ulozi Grada i općina kao donosilaca prostorno-planske dokumentacije i Zavoda za planiranje KS kao izrađivača na uključivanju pitanja zaštite zraka u izradu i usvajanje provedbenih planova koji se moraju zasnivati na principima održivog razvoja i provođenju postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš. Prilikom toga treba da se više vrednuju okolišni kriteriji i primjena visokih standarda okoliša imajući u vidu prirodne, topografske i meteorološke pojave koje determinišu akcije u toj oblasti.

Akcentirane su i obaveze općina u propisivanju mjera zaštite zraka i okoliša uopšte prilikom izdavanja urbanističkih, građevinskih i upotrebnih dozvola za pogone za sagorijevanje, a koji nemaju obavezu pribavljanja okolinske dozvole.

- Važno je i stručno osposobljavanje uposlenika u nadležnim organima uprave općina i Grada u oblasti zaštite zraka i okoliša, kao i edukacija građana o korištenju odgovarajućih goriva za određene vrste ložišta - rečeno je na sastanku.

Skrenuta je i pažnja na obaveze općina i Grada prilikom provođenja Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

- Iskazana je potreba da se takvi sastanci predstavnika organa i institucija različitih nivoa vlasti u sektoru okoliša i konkretno u oblasti zaštite zraka održavaju češće - saopćeno je iz Press službe KS i naglašeno da sastanku nisu prisustvovali predstavnici Grada i općina Novi Grad, Hadžići, Ilidža i Trnovo.NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.